Komunikat
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w sprawie przerwy corocznej w wydawania zaświadczeń o zarobkach dla osób fizycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego , w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach , o których mowa Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „ Czyste Powietrze” , ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w :

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku;
  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok , w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia- w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia , do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Urzędu Statystycznego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym , każdego roku , w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

W ramach Programu „ Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku , aż do zakończenia Programu w 2027 r. włącznie.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, więc przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminy nie powinna być uciążliwa.

Informacje o zasadach Programu Priorytetowego „ Czyste Powietrze” dostępne są pod numerem infolinii 22 340 40 90