Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa ( Dz.U. z 2021 r., poz.11), wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw.” dopłatę do czynszu”.         

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU ?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

 

Warunkiem jest, aby:

  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego    wnioskodawcy w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25%  niższy niż średni m-czny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.
  • wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.
  • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy

 Wnioskodawca musi także spełniać warunki przyznania „ zwykłego” dodatku mieszkaniowego !.

 

Osoby spełniające w/w warunki i chcące skorzystać z dopłaty do czynszu zapraszamy do GOPS w godzinach urzędowania.