Wójt Gminy Kaliska informuje, że od dnia 2 września do 16 września zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 281 poz. 2781 z dnia 29.12.2004r. z późn. zm.) przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( tj. stypendium socjalne).

Pomoc dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie Gminy Kaliska.

DRUKI WNIOSKU o przyznanie stypendium dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej- pok. nr 10.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pok. nr 10 w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski mogą składać:

  • rodzice ucznia
  • pełnoletni uczniowie
  • dyrektorzy szkół

UWAGA! Dla każdego z uczniów należy złożyć indywidualny wniosek.

Zasady udzielania pomocy określać będzie Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwalony przez Radę Gminy oraz szczegółowe zarządzenia Wójta Gminy Kaliska.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż określona w art. 8 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej- Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami.

Wynosi ona na dzień 01.08.2013 r. 456, 00 zł netto