Osoby, które będą ubiegać się o pomoc z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2013/2014 - mogą pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
 • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach za 2012r podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych , każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
  • dochodu
  • składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu
  • należnego podatku
 • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne