Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

agencja rynku rolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 8 maja otrzymamy z Banku Żywności w Tczewie produkty spożywcze (m.in.: kasza, groszek z marchewką, dżem, makaron- ok. 6,5 tony)

Wobec powyższego prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach 12 i 13 maja w godz. od 8,00 do 14,30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach (piwnica-wejście od strony kotłowni , parking) po odbiór żywności.

Przygotowana przez rząd ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ma na celu realizację grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował część zapisów nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązującej od zeszłego roku. Zapisy znowelizowanej ustawy dotyczyły pozbawienia opiekunów dorosłych niepełnosprawnych nabytych już uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego. (Na mocy zakwestionowanej przez TK ustawy część opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości. Od ub. roku dla opiekunów dorosłych przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, jednak przysługuje on tylko wtedy, gdy łączny dochód dwóch rodzin - osoby sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki - nie przekroczy kryterium dochodowego -aktualnie 623 zł na osobę).

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, otrzymają zwrot zaległych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami (ok. 5,5 tys. zł). Przywrócone zostanie im również prawo do zasiłku, niezależnie od kryterium dochodowego, w wysokości 520 zł.

O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy gminy poinformują wszystkich opiekunów najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie.

EDG2014W czwartek 3 kwietnia 2014 roku w Grodzisku Owidz odbył się Europejski Dzień Pracy organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  w Starogardzie Gdańskim.  Z inicjatywy PUP udział w targach wzięli   bezrobotni z terenu naszej gminy. Nasi bezrobotni pod opieką pracownika socjalnego - Pani Teresy Jagiełło pojechali autokarem wspólnie z bezrobotnymi z terenu Chojnic i Czarnej Wody. Celem wydarzenia była  promocja mobilności edukacyjnej i zawodowej w Europie, informowanie o zasadach bezpiecznego poruszania się po rynku pracy, o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w poszczególnych krajach europejskich.

Czytaj więcej: Europejski Dzień Pracy - szansą dla naszych...

Według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej umieszczonej na jego stronie w dniu 25-03-2014 wynika, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 r.

Projekt zakłada wypłatę zarówno bieżących, jak i zaległych środków tym opiekunom, którzy do 30 czerwca spełniali warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31 grudnia 2012 r. Wysokość nie ulega zmianie i wyniesie 520 zł miesięcznie.

Jeśli świadczenie było wypłacane do 30 czerwca zeszłego roku, to organ wypłacający świadczenia ma obowiązek poinformować osoby, którym to prawo wtedy wygasło, o możliwości złożenia wniosku oraz o warunkach uzyskania zasiłku. Ma na to 14 dni od wejścia w życie ustawy.

Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie.

Na złożenie wniosku opiekunowie będą mieli 4 miesiące od wejścia w życie ustawy. Podczas ustalania prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wtedy jest ono wydawane na czas obowiązywania orzeczenia.

Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Takie osoby będą również podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawą opłacania składek będzie kwota zasiłku dla opiekuna.

Rząd przyjął uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzica, który rezygnuje z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem.

Wsparcie finansowe dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci wzrośnie od 1 maja br. z obecnych 820 zł do 1000 zł netto. Od 1 stycznia 2015 r. będzie to już 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 r. - 1300 zł netto zadecydował rząd.

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przesunięciu środków na ten cel. Koszty wprowadzania tych zmian w tym roku to 180 mln zł, w 2015 r. - 865 mln zł, w 2016 r. - ponad miliard zł .

Propozycja rządu zapewnia realny wzrost świadczeń pielęgnacyjnych - które jeszcze w 2009 r. wynosiły 420 zł netto, a dziś wynoszą 820 zł netto - docelowo do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W najbliższym czasie projektem ustawy podnoszącej świadczenia pielęgnacyjne zajmie się sejmowa komisja, co będzie gwarantowało szybkie wprowadzenie zmian na ścieżkę legislacyjną i wejście ich w życie.

Projekt dotyczący podwyższenia świadczeń ma trafić do Sejmu, jako komisyjny lub poselski, by skrócić ścieżkę legislacyjną.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie