Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach, działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 poz.1548) informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym.

Osoby uprawione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Po upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy prawa i istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji o nowych świadczeniach i zasadach ich przyznawania znajduje się , a także pod numerem telefonu (58)5889201wew.43 (dział świadzeń rodzinnych GOPS Kaliska)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach pragnie serdecznie podziękować PanuTadeuszowi Kubiakzam. Kaliska, za ofiarowany sprzęt rehabilitacyjny oraz wysokoenergetyczne preparaty odżywcze.

Otrzymany sprzęt i preparaty – zgodnie z wolą Darczyńcy - zostaną przekazane osobom chorym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Kaliska.

W imieniu osób obdarowanych- serdecznie dziękuję za ofiarność i dar serca.

Beata Wysokińska – Kierownik GOPS Kaliska

sprzęt rehabilitacyjny

logo akcji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 10 kwietnia spodziewamy się transportu żywności z Banku Żywności w Tczewie
(makaron, ryż, dżem, groszek z marchewką, mielonka, koncentrat pom., kasza, klopsiki, olej itp.).

W związku z tym prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach od 11.04 do 19.04 do Urzędu Gminy w Kaliskach po odbiór żywności.
(Prosimy o zabezpieczenie się w pojemniki, siatki do przeniesienia żywności.)

Rozdysponowanie żywności odbywa się w ramach Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2013” jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej – Pomoc Unii Europejskiej

W związku z uruchomieniem  II transzy stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 - na okres od stycznia do czerwca -  prosimy osoby korzystające z tej formy wsparcia o pilny kontakt – do dnia 12 kwietnia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliskach  (pok. nr 10 ) w celu podpisania zgody na wydanie decyzji zmieniającej oraz złożenia oświadczenia o aktualnej sytuacji rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że:

w dniu 30 stycznia 2013r. otrzymaliśmy z Banku Żywności w Tczewie  6.685,60 kg żywności - ser, makaron, płatki, cukier, kasza, klopsiki itp.

W związku z powyższym prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach

od 31.01.2013 do 08.02.2013

do Urzędu Gminy w Kaliskach po odbiór żywności.
(Prosimy o zabezpieczenie się w siatki i pojemniki do zapakowania żywności.)

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie