Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Osoby, które będą ubiegać się o pomoc z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2013/2014 - mogą pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji
 • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach za 2012r podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych , każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
  • dochodu
  • składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu
  • należnego podatku
 • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

 

Osoby, które będą ubiegać się o pomoc w ramach świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy 2013/2014 - mogą pobierać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach za 2012r podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych , każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:
  • dochodu
  • składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu
  • należnego podatku
 • zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

W dniu 19 sierpnia 2013r. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ukazała się informacja, że nasza gmina- w oparciu o złożony w lipcu br. wniosek -uzyskała dofinansowanie w kwocie 8.650 zł na doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Kaliskach.

W ramach otrzymanej dotacji świetlica zostanie doposażona w telewizor, laptop, aparat fotograficzny, gry edukacyjne, chustę animacyjną Klanzy oraz naczynia kuchenne.

Bardzo cieszymy się z otrzymanej dotacji, ponieważ pozwoli ona na poprawę jakości realizowanych w świetlicy zajęć.

Obecnie Gmina Kaliska prowadzi dwie świetlice terapeutyczne w Kaliskach i Piecach. W zajęciach bierze udział regularnie około 30 dzieci

Wójt Gminy Kaliska informuje, że od dnia 2 września do 16 września zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 281 poz. 2781 z dnia 29.12.2004r. z późn. zm.) przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( tj. stypendium socjalne).

Pomoc dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie Gminy Kaliska.

DRUKI WNIOSKU o przyznanie stypendium dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej- pok. nr 10.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pok. nr 10 w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski mogą składać:

 • rodzice ucznia
 • pełnoletni uczniowie
 • dyrektorzy szkół

UWAGA! Dla każdego z uczniów należy złożyć indywidualny wniosek.

Zasady udzielania pomocy określać będzie Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwalony przez Radę Gminy oraz szczegółowe zarządzenia Wójta Gminy Kaliska.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż określona w art. 8 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej- Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami.

Wynosi ona na dzień 01.08.2013 r. 456, 00 zł netto

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach, działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 poz.1548) informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym.

Osoby uprawione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Po upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy prawa i istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji o nowych świadczeniach i zasadach ich przyznawania znajduje się , a także pod numerem telefonu (58)5889201wew.43 (dział świadzeń rodzinnych GOPS Kaliska)

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie