Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa ( Dz.U. z 2021 r., poz.11), wprowadziła nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw.” dopłatę do czynszu”.         

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU ?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

 

Warunkiem jest, aby:

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego    wnioskodawcy w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25%  niższy niż średni m-czny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.
 • wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.
 • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy

 Wnioskodawca musi także spełniać warunki przyznania „ zwykłego” dodatku mieszkaniowego !.

 

Osoby spełniające w/w warunki i chcące skorzystać z dopłaty do czynszu zapraszamy do GOPS w godzinach urzędowania.

Sklepy Wielobranżowe na terenie Gminy Kaliska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach , prosi  sklepy zainteresowane realizacją przyznanej przez nas pomocy w naturze o przygotowanie oferty na poniższej tabeli, na art. spożywcze i środki czystości na 2021 r . Prosimy o dostarczenie oferty zwrotnej do dnia 15.02.2021 r. .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.02.2021 r. o godz. 12,00  w pok. Nr 8

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022 będą przyjmowane:

 • od dnia 1 lutego 2021 r. - wnioski elektroniczne
 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. – wnioski papierowe i elektroniczne

 Termin złożenia wniosku a termin wypłaty świadczenia

 • wniosek złożony do 30 kwietnia 2021 – wypłata do 30 czerwca 2021,
 • wniosek złożony w maju 2021 – wypłata do 31 lipca 2021,
 • wniosek złożony w czerwcu 2021 – wypłata do 31 sierpnia 2021,
 • wniosek złożony w lipcu 2021 – wypłata do 30 września 2021,
 • wniosek złożony w sierpniu 2021 – wypłata do 31 października 2021.

 

Więcej informacji pod adresem:
http://gopskaliska.pl/index.php/program-rodzina-500/informacje-o-programie-rodzina-500

Komunikat
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w sprawie przerwy corocznej w wydawania zaświadczeń o zarobkach dla osób fizycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego , w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach , o których mowa Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „ Czyste Powietrze” , ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w :

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok , w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia- w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia , do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Urzędu Statystycznego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym , każdego roku , w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

W ramach Programu „ Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku , aż do zakończenia Programu w 2027 r. włącznie.

Poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, więc przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminy nie powinna być uciążliwa.

Informacje o zasadach Programu Priorytetowego „ Czyste Powietrze” dostępne są pod numerem infolinii 22 340 40 90

baner

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniach od  03.02.2021 do 05.02.2021 roku wydawane będą paczki   żywnościowe z Banku Żywności w Tczewie. Podtrzymując bezpieczeństwo w zakresie przeciwdziałania COVID-19 osoby będą proszone na konkretną godzinę w odstępach co 5 minut. O dokładnej godzinie oraz terminie dowiedzą się Państwo telefonicznie.  Osoby, które nie korzystają z pomocy GOPS  proszone są o przybycie do ośrodka  w dniach od 18.01.2021 do 20.01.2021 roku w godzinach od 7.30-11.00 w celu dostarczenia dokumentów potrzebnych do kwalifikacji do nowego programu.  Dochód nie może przekroczyć 1.542,20  zł. netto na osobę samotną , oraz 1.161,60 zł. netto na osobę w rodzinie. Jednocześnie informuję,  że  dostawa żywności będzie do odbioru przy ul. Przemysłowej 40  w Kaliskach w tym samym miejscu co ostatnio.

żywność

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie