Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje,że istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu, niezależnie od posiadanego dochodu. Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio , dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki , nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo znacznym karta wydawana jest na czas trwania orzeczenia.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Zniżki mogą oferować instytucje publiczne jak również przedsiębiorcy prywatni. Szczegóły i lista partnerów oferujących zniżki znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl.

Przystępując do programu zyskuje się prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt , burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski o wydanie karty można pobierać i składać w siedzibie GOPS Kaliska - budynek Urzędu Gminy w Kaliskach - pok.nr 7 ( p. Dorota Pryba tel. 510 193 959 )

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

Od dnia 1 listopada 2016 r.:
1) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4)wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:
a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki ,a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

6) Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
- W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

500plus logoUstawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyjmowania i wypłacania tego świadczenia.

Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014 r., z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku do 10 dnia miesiąca, decyzja i wypłata przyznanego świadczenie wychowawczego następuje do 28 dnia tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej 28 dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za miesiąc, w którym wniosek został złożony.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze jest obowiązana do jego zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na dzień 16 sierpnia 2016 r. zostało złożonych 484 wniosków w sprawie ustalenia prawa bądź zmiany świadczenia wychowawczego. Decyzje wydawane są na bieżąco i do tej pory tutejszy organ wydał ich 477. Świadczeniobiorców uprawnionych od pobierania świadczenia wychowawczego jest ok. 717. Liczba świadczeniobiorców stale ulega zmianom, które wynikają m. in. ze składania nowych wniosków.

Wzór wniosku o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

skrzynka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 22.01.2016 oraz 25.01.2016 roku w godzinach od 9.00 do 14.30 ( do wyczerpania zapasów) przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach będą wydawane jabłka dla wszystkich rodzin zamieszkałych w gminie Kaliska . Owoce będą wydawane w skrzynkach bezzwrotnych w związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie sobie transporu.

POPZ logotypy mini

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach przy współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie informuje, że w dniach 19.01.2016 - 20.01.2016 roku w godzinach od 8.30-14.30 w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Kaliskach wydawana będzie żywność. Osoby objęte wsparciem prosimy o zabezpieczenie się w grube siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu artykułów żywnościowych.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny