Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Od 1 lipca 2014r. w powiatowych centrach pomocy rodzinie trwa przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków od osób niepełnosprawnych o przyznanie nowych kart parkingowych. Wszystkie osoby niepełnosprawne są informowane o terminie odbioru kart z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nowe karty parkingowe zostaną przyznane osobom niepełnosprawnym:

 • zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego* stopnia niepełnosprawności mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • które nie ukończyły 16-go  roku życia, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karty parkingowe wydawane są przez przewodniczącego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwego dla miejsca stałego pobytu osoby niepełnosprawnej na podstawie wniosku osoby niepełnosprawnej.

Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć osobiście* do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna zostanie w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku poinformowana o terminie odebrania karty parkingowej lub  przyczynach odmowy przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

* Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

** Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej (XLS)

Osoby otrzymujące świadczenia alimentacyjne , mogą od 1.08.2014r. składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Wnioski należy odebrać w pokoju  nr 7 , 8 lub 9 i złożyć wraz z załącznikami  w odpowiednim terminie :

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeni owy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 7 września 2007r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r., poz.1228)

Od 29.07.2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do  projektu  „Nowa Perspektywa”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

Adresowany jest do osób w wieku 18-64 lat, zamieszkałych w województwie pomorskim, które:

 • - utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, w okresie ostatnich 6 m-cy,
 • - są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,
 • - są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Czytaj więcej: Projekt „Nowa Perspektywa” - 40.000zł. na...

Od 16 czerwca 2014r. wchodzi rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

TU HONORUJEMY KARTE DUZEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje , że w dniu 5 czerwca 2014 r. została opublikowana uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ).

Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r. i opublikowano je na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

W dniu 26 maja 2014r. gościła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach Pani Ewelina Wałęsa. Pani Wałęsa jest doradcą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku w zakresie ekonomii społecznej oraz działalności komisji ds profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jej wizyta miała na celu zdiagnozowanie występujących w gminie Kaliska potrzeb w tym zakresie.
ROPS Gdańsk od lat zajmuje się specjalistycznym doradztwem adresowanym do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Ich doradztwo obejmuje wsparcie merytoryczne i metodyczne w zakresie:

 • rozwoju form aktywnej integracji,
 • kierunków rozwoju pracy socjalnej,
 • metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej,
 • nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego,
 • poprawy systemów zarządzania jednostkami pomocy i integracji społecznej,
 • budowania zintegrowanej polityki społecznej w regionie (w tym również poprzez regionalne platformy współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej),
 • prawidłowego realizowania, monitoringu i ewaluacji zadań przewidzianych dla instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach PO KL.

W oparciu o odbytą wizytę uzgodniono z Panią E. Wałęsa, że w najbliższym czasie ponownie odwiedzi naszą gminę, by :

 • przedstawić gminnej komisji edukacji, kultury i spraw społecznych problematykę z zakresu ekonomii społecznej oraz
 • zapoznać się z pracą komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wstępnie zaplanowano dwie wizyty, jedna w miesiącu czerwcu – spotkanie z komisją edukacji, kultury i spraw społecznych, następna w lipcu – spotkanie z komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny