Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na podstawie zalecenia § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca   2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz Zarządzeniem 1/2020 Kierownika GOPS  wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów od dnia 17 marca 2020 do odwołania, poprzez :

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek , wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30, środa od 7.30-17.00, piątek od 7.30-14.00, ale obsługa klientów odbywa się wyłącznie przez telefon , meilowo i poprzez platformę e-Puap.
 2. Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów – w celu załatwienia wszelkich spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach zaleca się:
 • Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 58 58 89 201
 • Za pomocą korespondencji e-mail pod adresem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział

adres

Funkcja

 GOPS

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik GOPS

Dział finansowo-kadrowy i księgowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główna Księgowa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator ds. kadr i płac

Dział Pomocy Środowiskowej:             

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

specjalista pracy socjalnej

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

specjalista pracy socjalnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Obsługa dodatków mieszkaniowych i energetycznych , usług opiekuńczych i innych zadań administracyjnych

Dział rodzinny :                         

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator ds. obsługi 500 +, 300 +  i stypendium

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego)

 

 • Za pomocą poczty tradycyjnej oraz za pomocą elektronicznej skrzynki e-PUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
 • Osoby chcące pozostawić korespondencję mogą to zrobić dzwoniąc do drzwi budynku urzędu lub pukając w okno przy drzwiach wejściowych do budynku Urzędu
 • Wyjątek stanowią poważne sytuacje kryzysowe zagrażające życiu i zdrowiu po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
 • Wszystkie opłaty należy dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych na konto 29834200094003036620000001.
 • W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach , jednak po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
 • Wprowadza się zasadę ,że w danym biurze może przebywać tylko jeden klient.
 • Klienci umówieni telefonicznie będą wpuszczani do budynku urzędu przez wyznaczonego pracownika GOPS.
 • Zawiesza się wszelkie terapie, spotkania , posiedzenia  przewidziane w okresie  występowania zagrożenia

W sposób stały monitorowana jest sytuacja i konieczność pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym. Jeżeli w środowisku pojawi się sytuacja u osób samotnych gdzie nie dotarliśmy z wsparciem a jest taka konieczność  prosimy o kontakt telefoniczny w tym zakresie. Monitorujemy sytuację osób bezdomnych pozostających w kontakcie indywidualnym. Osoby chętne do korzystania z prysznica proszone są o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia możliwości skorzystania z tej formy wsparcia.

Jednocześnie informujemy, że w związku z  zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa wstrzymujemy planowe wydawanie żywności dla osób korzystających z POPŻ. Uspokajamy, że pomoc trafi do wszystkich osób , które do tej formy pomocy są zakwalifikowane w tym roku. Osoby objęte kwarantanną na terenie Gminy Kaliska  nie korzystające z tej formy wsparcia będą również mogły skorzystać z żywności po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni  oświadcza , że w Podprogramie 2019 „Program Operacyjny Pomocy Żywnościowa” będzie prowadzić dystrybucję żywności od stycznia 2020 roku. Przy wydaniu paczek współpracujemy z OPS w województwie pomorskim i mazowieckim . OPS  wystawia nam skierowania, na podstawie  tych dokumentów kwalifikujemy  beneficjentów i wydajemy żywność  w formie paczek.

Nasze osoby należą do najbardziej potrzebujących dotkniętych biedą i ubóstwem jak również bezdomnych.  W danym podprogramie planujemy przyjąć 140 beneficjentów . Nasi podopieczni  będą korzystać z warsztatów kulinarnych , dietetycznych , nie marnowania żywności oraz ekonomicznych .  Na terenie placówki prowadzimy również projekty zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Poprzez te działania wzmacniamy samodzielność , kreatywność oraz edukację w kierunku przeciwdziałaniu marnowania żywności. W Stowarzyszeniu prowadzimy również zajęcia z psychologiem i terapeutą zajęciowym oraz trening odnośnie prowadzenia gospodarstwa domowego i trening gospodarowania własnym budżetem . Nasi podopieczni są objęci pomocą przy zakupie leków . Pomagamy im również w utrzymaniu higieny osobistej . Prowadzimy pace socjalne we współpracy z pracownikami socjalnymi odpowiednich OPS

W związku z możliwością przyznawania pomocy w naturze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach, prosi o składanie ofert  na art. spożywcze i środki czystości.

Prosimy o wypełnienie oferty na poniższej tabeli i  dostarczenie do GOPS  do dnia 31.01.2020 r. .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2020r. o godz. 12,00  w pok. Nr 8.

>> TABELA OFERTY <<

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo – wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyskała zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach,
 • podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2 , 83-260 Kaliska. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, tel. 58 58 89 201

 

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie