Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Mając w sobie jeszcze emocje grudniowego weekendu, potrafimy przywołać obraz rodzin Naszego regionu, które razem z paczkami świątecznymi otrzymały nadzieję i inspirację do działania. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Wojciecha Hiller oraz wspaniałych wolontariuszy z Zespołu Szkół Publicznych ,Gimnazjum w Kaliskach oraz pracowników GOPS udało nam się zebrać po raz kolejny wiele artykułów spożywczych , chemicznych oraz przemysłowych. Darczyńcom, którzy poczuli radość dawania i wolontariuszom, pośredniczącym w przekazywaniu mądrej pomocy bardzo mocno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach dziękuje. Jednocześnie informujemy, że pozyskane paczki trafiły do 29 rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz 41 osób samotnych z terenu Gminy Kaliska. W odpowiedzi na potrzeby osób samotnych Kierownik GOPS wraz z Asystentem Rodziny dostarczał paczki do ich domów. Dla wielu osób była to najszczęśliwsza chwila w roku. Nie tylko zostali wsparci wspaniałymi paczkami, ale również mieli możliwość przyjmować gości. Dzięki otwartym sercom wszystkich darczyńców ich domach pojawiła się długo oczekiwana pomoc. Świąteczna paczka przyniosła satysfakcje i radość wszystkim zaangażowanym stronom : zarówno Darczyńcom, Wolontariuszom, jak i samym Obdarowanym.

Gminny Ośrodek Pomocy w Kaliskach informuje ,że w dniu 24.10.2016 roku oraz 25.10.2016 rozdajemy żywność z Banku Żywności w Tczewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w związku z powyższym prosimy osoby korzystające z pomocy społecznej o przybycie po dary w godzinach od 8.30-14.30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach ( piwnica – wejście od strony kotłowni) . Jednocześnie prosimy o zabezpieczenie się w mocne siatki lub skrzynki w celu bezpiecznego transportu żywności.

Zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową "On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych", która odbędzie się 15 października w godz. 10:00 - 14:00 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Konferencja jest bezpłatna. Jest adresowana do przedstawicieli grup zawodowych ( z terenu województwa pomorskiego) mających kontakt z osobami uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami. Zapraszamy

Plakat konferencji "On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje,że istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu, niezależnie od posiadanego dochodu. Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio , dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki , nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym albo znacznym karta wydawana jest na czas trwania orzeczenia.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Zniżki mogą oferować instytucje publiczne jak również przedsiębiorcy prywatni. Szczegóły i lista partnerów oferujących zniżki znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl.

Przystępując do programu zyskuje się prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje wójt , burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski o wydanie karty można pobierać i składać w siedzibie GOPS Kaliska - budynek Urzędu Gminy w Kaliskach - pok.nr 7 ( p. Dorota Pryba tel. 510 193 959 )

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

Od dnia 1 listopada 2016 r.:
1) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy, wynosi miesięcznie:
a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4)wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13 ustawy, wynosi:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:
a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki ,a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

6) Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
- W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
- W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny