Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Po wejściu w życie w dniu 15 maja br.ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów GOPS Kaliska, działając z upoważnienia Wójta Gminy Kaliska, poinformował wszystkie osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku o przywrócenia utraconych świadczeń i ich kontynuację ( 62 osoby).

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, po złożeniu wniosku, mają możliwość uzyskania nowego rodzaju świadczenia tj. zasiłku dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy – jak i od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekunów wyniesie 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy zostanie on wypłacony z odsetkami ustawowymi i wyrównaniem składek na ubezpieczenie społeczne ( osobom uprawnionym).

Do dnia 27 maja br. wpłynęło do GOPS Kaliska 48 wniosków o przywrócenie i kontynuację zasiłków dla opiekunów. Obecnie trwają prace związane z ich weryfikacją i przygotowaniem decyzji. W najbliższym czasie osoby zainteresowane otrzymają decyzje w w/w sprawie.

W dniu 30 kwietnia 2014 opublikowano zmianę ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2014r., pozycja 559 )

Zmianie ulega wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) to jest świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:

  1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. -  800 zł m-cznie,
  2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. -  1200 zł m-cznie
  3. od dnia 1 stycznia 2016 r. -  1300 zł m-cznie.

Ponadto, ustawa wprowadza coroczna waloryzację świadczenia. Pierwsza waloryzacja będzie przeprowadzona w styczniu 2017 r.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, a więc nie ma konieczności ponownego składania wniosków w tej sprawie.

agencja rynku rolnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 8 maja otrzymamy z Banku Żywności w Tczewie produkty spożywcze (m.in.: kasza, groszek z marchewką, dżem, makaron- ok. 6,5 tony)

Wobec powyższego prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach 12 i 13 maja w godz. od 8,00 do 14,30 do punktu wydawania żywności, który mieści się w Ośrodku Zdrowia w Kaliskach (piwnica-wejście od strony kotłowni , parking) po odbiór żywności.

Przygotowana przez rząd ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ma na celu realizację grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował część zapisów nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązującej od zeszłego roku. Zapisy znowelizowanej ustawy dotyczyły pozbawienia opiekunów dorosłych niepełnosprawnych nabytych już uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego. (Na mocy zakwestionowanej przez TK ustawy część opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego obecnie przysługującego tylko rodzicom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości. Od ub. roku dla opiekunów dorosłych przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, jednak przysługuje on tylko wtedy, gdy łączny dochód dwóch rodzin - osoby sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki - nie przekroczy kryterium dochodowego -aktualnie 623 zł na osobę).

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, otrzymają zwrot zaległych pieniędzy wraz z ustawowymi odsetkami (ok. 5,5 tys. zł). Przywrócone zostanie im również prawo do zasiłku, niezależnie od kryterium dochodowego, w wysokości 520 zł.

O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy gminy poinformują wszystkich opiekunów najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie.

EDG2014W czwartek 3 kwietnia 2014 roku w Grodzisku Owidz odbył się Europejski Dzień Pracy organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  w Starogardzie Gdańskim.  Z inicjatywy PUP udział w targach wzięli   bezrobotni z terenu naszej gminy. Nasi bezrobotni pod opieką pracownika socjalnego - Pani Teresy Jagiełło pojechali autokarem wspólnie z bezrobotnymi z terenu Chojnic i Czarnej Wody. Celem wydarzenia była  promocja mobilności edukacyjnej i zawodowej w Europie, informowanie o zasadach bezpiecznego poruszania się po rynku pracy, o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w poszczególnych krajach europejskich.

Czytaj więcej: Europejski Dzień Pracy - szansą dla naszych...

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny