Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 można składać od 1 września 2017r do 15 września 2017r

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkółniepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Więcej informacji pod adresem:
http://gopskaliska.pl/index.php/stypendia-i-zasilki-szkolne/stypendia-i-zasilki-szkolne

Prośba do wszystkich mieszkańców Gminy Kaliska.

Wspólnie z OSP Kaliska organizujemy zbiórkę materiałów, które są pilnie potrzebne mieszkańcom z okolic Chojnic, których spotkała ogromna tragedia.

Zgodnie z rozmową z sołtysem sołectwa Rytel p. Łukaszem Ossowskim na tą chwilę potrzeba wyłącznie łańcuchów do pił Stihl oraz Husqvarna, prowadnic do ww. marek pił oraz olejów do prowadnic. Łańcuchy o długości 38 cm., czyli 64 ogniwa. Dodatkowo potrzeba batonów oraz napojów energetycznych.

Pozostałe potrzeby na tą chwilę są zaspokojone. Wszystkie osoby chcące przekazać ww. dary informujemy, że w dniu 17.08.2017 roku od godz. 10.00 do 12.00 w OSP Kaliska będziemy przyjmować dary, które potem zawieziemy do Ośrodka Kultury w Rytlu. Liczymy na Waszą pomoc, w obliczu ludzkiej tragedii.

Proszę przekażcie gdzie możecie, razem możemy więcej.

Sz. P.
Mieszkańcy Gminy Kaliska

 Jestem pracownikiem socjalnym w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej . W chwili obecnej uczestniczę w specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. W ramach tego szkolenia realizuję projekt socjalny pod patronatem GOPS , pod nazwą „Spójna rodzina” , którego celem jest poprawienie komunikacji w rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Chciałabym zaprosić do projektu rodziny z naszej gminy, które są chętne do współpracy w celu poprawy komunikacji we własnej rodzinie. Projekt zakłada cykl spotkań ze specjalistą z zakresu komunikacji dla rodziców oraz spotkania dla rodziców z dziećmi. Ponadto zajęcia sportowo-taneczne (ZUMBA) oraz zajęcia kulinarne (rodzice wspólnie z dziećmi).

Chętnych serdecznie zapraszam do zgłaszania się w pok. Nr 7 w OPS.

Przewidywany termin realizacji projektu to sierpień i wrzesień 2017 r.

 

Z poważaniem
Dorota Hartuna

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podrogram 2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Tczewie [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa pomorskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

Czytaj więcej: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie