Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej umieszczonej na jego stronie w dniu 25-03-2014 wynika, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 r.

Projekt zakłada wypłatę zarówno bieżących, jak i zaległych środków tym opiekunom, którzy do 30 czerwca spełniali warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31 grudnia 2012 r. Wysokość nie ulega zmianie i wyniesie 520 zł miesięcznie.

Jeśli świadczenie było wypłacane do 30 czerwca zeszłego roku, to organ wypłacający świadczenia ma obowiązek poinformować osoby, którym to prawo wtedy wygasło, o możliwości złożenia wniosku oraz o warunkach uzyskania zasiłku. Ma na to 14 dni od wejścia w życie ustawy.

Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie.

Na złożenie wniosku opiekunowie będą mieli 4 miesiące od wejścia w życie ustawy. Podczas ustalania prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wtedy jest ono wydawane na czas obowiązywania orzeczenia.

Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Takie osoby będą również podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawą opłacania składek będzie kwota zasiłku dla opiekuna.

Rząd przyjął uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzica, który rezygnuje z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem.

Wsparcie finansowe dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci wzrośnie od 1 maja br. z obecnych 820 zł do 1000 zł netto. Od 1 stycznia 2015 r. będzie to już 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 r. - 1300 zł netto zadecydował rząd.

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2014r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przesunięciu środków na ten cel. Koszty wprowadzania tych zmian w tym roku to 180 mln zł, w 2015 r. - 865 mln zł, w 2016 r. - ponad miliard zł .

Propozycja rządu zapewnia realny wzrost świadczeń pielęgnacyjnych - które jeszcze w 2009 r. wynosiły 420 zł netto, a dziś wynoszą 820 zł netto - docelowo do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W najbliższym czasie projektem ustawy podnoszącej świadczenia pielęgnacyjne zajmie się sejmowa komisja, co będzie gwarantowało szybkie wprowadzenie zmian na ścieżkę legislacyjną i wejście ich w życie.

Projekt dotyczący podwyższenia świadczeń ma trafić do Sejmu, jako komisyjny lub poselski, by skrócić ścieżkę legislacyjną.

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w dniu 18 marca 2014r. listę organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1%. Na liście liczącej 122 strony, pod nr KRS 0000052851 ( str.22) znalazło się też nasze Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości" w Kaliskach.

Zbliżający się termin składania zeznań podatkowych stwarza możliwość przekazania 1% jednej z organizacji pożytku publicznego. Warto więc przy tej okazji podzielić się z potrzebującymi i przekazać im 1 % podatku.

Pełen wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS. Zawiera on także aktualne numery rachunków bankowych 7.667 organizacji, które zostały zgłoszone do właściwych urzędów skarbowych.

Wśród ciekawostek jest informacja MPiPS mówiąca o tym , że w czasie rozliczeń z fiskusem z PIT-ów za 2012 r. swój 1 % podatku przekazało organizacjom pożytku publicznego ponad 11,5 mln osób. Najwięcej w historii. Organizacje Pożytku Publicznego dostały dzięki temu rekordowe 480 mln zł, które mogły przeznaczyć na wsparcie i pomoc swoich podopiecznych.

SPES plakat

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ono przyznawane na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z wybranymi przez nas rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wnioski o stypendia na lata 2014/2015 przyjmujemy do dnia 28.03.2014 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.spes.org.pl/stypendia

 

logo spesStowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 00000 14574

Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80
www.spes.org.plkod

W dniu 13 marca 2014r. o godz.10,00 w Urzędzie Gminy w Kaliskach, pok. nr 1, parter - odbędzie się zebranie kombatantów Związku Solidarności Polskich Kombatantów. Na zaplanowanym spotkaniu Pan Prezes - Ryszard Tyborski - zamierza zaznajomić członków Związku ze zmianami, które wprowadzono i obowiązywać będą w 2014r.

Zapraszamy na spotkanie kombatantów, członków w/w Związku.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny