Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że interesanci w sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
przyjmowani są codziennie w godzinach od 8:00 do 12:00

Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne ( zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy ) , mogą od 1 września składać wnioski o ustalenie prawa do  w/w świadczeń  na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy  złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia  30 września, ustalenie prawa do świadczeń z rodzinnych oraz wypłata

świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października  do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad  następuje do dnia 31 grudnia.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 28  listopada 2003 r.  świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2013r., poz.1456 ze zm.)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrów  z 10 sierpnia 2012 r.§ 1.2  i 2 ( Dz. U. z 2012r. poz 959 )

Od dnia 1 listopada 2014r. wysokość kryterium  dochodowego na osobę  w rodzinie  wynosi  574,00 zł.

wysokość kryterium dochodowego na osobę , jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, wynosi 664,00 zł

Wysokość kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi   od 1 listopada 2014r wynosi .  664,00 zł.

Od 1 lipca 2014r. w powiatowych centrach pomocy rodzinie trwa przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków od osób niepełnosprawnych o przyznanie nowych kart parkingowych. Wszystkie osoby niepełnosprawne są informowane o terminie odbioru kart z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nowe karty parkingowe zostaną przyznane osobom niepełnosprawnym:

  • zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego* stopnia niepełnosprawności mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • które nie ukończyły 16-go  roku życia, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karty parkingowe wydawane są przez przewodniczącego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwego dla miejsca stałego pobytu osoby niepełnosprawnej na podstawie wniosku osoby niepełnosprawnej.

Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć osobiście* do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna zostanie w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku poinformowana o terminie odebrania karty parkingowej lub  przyczynach odmowy przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

* Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

** Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

  1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej (XLS)

Osoby otrzymujące świadczenia alimentacyjne , mogą od 1.08.2014r. składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Wnioski należy odebrać w pokoju  nr 7 , 8 lub 9 i złożyć wraz z załącznikami  w odpowiednim terminie :

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia  31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeni owy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 7 września 2007r.  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r., poz.1228)

Od 29.07.2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do  projektu  „Nowa Perspektywa”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

Adresowany jest do osób w wieku 18-64 lat, zamieszkałych w województwie pomorskim, które:

  • - utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, w okresie ostatnich 6 m-cy,
  • - są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy,
  • - są zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Czytaj więcej: Projekt „Nowa Perspektywa” - 40.000zł. na...

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny