Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

W dniu 19 sierpnia 2013r. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ukazała się informacja, że nasza gmina- w oparciu o złożony w lipcu br. wniosek -uzyskała dofinansowanie w kwocie 8.650 zł na doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w Kaliskach.

W ramach otrzymanej dotacji świetlica zostanie doposażona w telewizor, laptop, aparat fotograficzny, gry edukacyjne, chustę animacyjną Klanzy oraz naczynia kuchenne.

Bardzo cieszymy się z otrzymanej dotacji, ponieważ pozwoli ona na poprawę jakości realizowanych w świetlicy zajęć.

Obecnie Gmina Kaliska prowadzi dwie świetlice terapeutyczne w Kaliskach i Piecach. W zajęciach bierze udział regularnie około 30 dzieci

Wójt Gminy Kaliska informuje, że od dnia 2 września do 16 września zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 281 poz. 2781 z dnia 29.12.2004r. z późn. zm.) przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( tj. stypendium socjalne).

Pomoc dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych zamieszkałych na terenie Gminy Kaliska.

DRUKI WNIOSKU o przyznanie stypendium dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej- pok. nr 10.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – pok. nr 10 w godzinach pracy Ośrodka.

Wnioski mogą składać:

  • rodzice ucznia
  • pełnoletni uczniowie
  • dyrektorzy szkół

UWAGA! Dla każdego z uczniów należy złożyć indywidualny wniosek.

Zasady udzielania pomocy określać będzie Regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym uchwalony przez Radę Gminy oraz szczegółowe zarządzenia Wójta Gminy Kaliska.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż określona w art. 8 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej- Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami.

Wynosi ona na dzień 01.08.2013 r. 456, 00 zł netto

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach, działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 poz.1548) informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszła w życie nowa ustawa, która wprowadza następujące zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym.

Osoby uprawione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Po upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy prawa i istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Więcej informacji o nowych świadczeniach i zasadach ich przyznawania znajduje się , a także pod numerem telefonu (58)5889201wew.43 (dział świadzeń rodzinnych GOPS Kaliska)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach pragnie serdecznie podziękować PanuTadeuszowi Kubiakzam. Kaliska, za ofiarowany sprzęt rehabilitacyjny oraz wysokoenergetyczne preparaty odżywcze.

Otrzymany sprzęt i preparaty – zgodnie z wolą Darczyńcy - zostaną przekazane osobom chorym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Kaliska.

W imieniu osób obdarowanych- serdecznie dziękuję za ofiarność i dar serca.

Beata Wysokińska – Kierownik GOPS Kaliska

sprzęt rehabilitacyjny

logo akcji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że w dniu 10 kwietnia spodziewamy się transportu żywności z Banku Żywności w Tczewie
(makaron, ryż, dżem, groszek z marchewką, mielonka, koncentrat pom., kasza, klopsiki, olej itp.).

W związku z tym prosimy rodziny korzystające z pomocy społecznej o przybycie w dniach od 11.04 do 19.04 do Urzędu Gminy w Kaliskach po odbiór żywności.
(Prosimy o zabezpieczenie się w pojemniki, siatki do przeniesienia żywności.)

Rozdysponowanie żywności odbywa się w ramach Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2013” jest finansowana z budżetu Unii Europejskiej – Pomoc Unii Europejskiej

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny