Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r.,poz.411 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi:

  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,29 zł. miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,68 zł. miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł. miesięcznie.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie