Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają  prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.),
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. M.P z 2019 r. , poz. 402 - wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,37 zł  miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,80 zł miesięcznie,
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy złożyć w  Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej, pok. Nr 7 .

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje : /art.2/

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów .

 

/ art.3 .1 /
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art.2 ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym , obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art.6 ust.8

 

/art.3 ust.3 /

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych ,chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów ,dodatków dla sierot zupełnych , jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka ,dodatku z tytułu urodzenia dziecka ,pomocy w zakresie dożywiania , zasiłków pielęgnacyjnych ,zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej ,dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego , zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej ,o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ( Dz.U.poz.693 i 1220 ), świadczenia wychowawczego , o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U.poz.195 i 1579 oraz z 2017 r.poz.60, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. z 2016 r.poz.575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

/art.3 ust.4/

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego , na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U z 2016 r. poz. 617 i 1579

 

/art.7 ust.1, 1a ,2,6/

Dodatek mieszkaniowy przyznaje , na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Organ o którym mowa w ust.1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku , o którym mowa w ust.1 , dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej , w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni , oraz o wyposażeniu technicznym budynku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się , jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji, tj. 24,00 zł na dzień 1 marca 2020 roku.                                               

 

/art.6 ust.1/

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą z zastrzeżeniem ust.2, dodatek w wysokości:

 • 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2- 4 osobowym,
 • 10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 -osobowym i większym.

 

/art.6 ust. 2/

Jeżeli średni miesięczny dochód, o którym mowa w art.3 ust.1, jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych w art.3 ust. 1, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 20 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
 • 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i    większym.

 

/art.6 ust.10/

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem , o którym mowa w ust.7, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni .

 

Z dniem 1.01.2004 r. Wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zadaniem własnym gminy, jednocześnie ustawodawca umożliwił Radzie Gminy ,aby w drodze uchwały mogła obniżyć wskaźniki procentowe do 20 pkt proc. dla obliczania dodatków mieszkaniowych .

W związku z powyższym Rada Gminy Uchwałą Nr XII/82/04 z dnia 04.02.2004 obniżyła wskaźniki procentowe z 70% na 50% dla obliczania dodatków mieszkaniowych zgodnie z art. 6 ust.11 ustawy 

Od dnia 01.03.2020 r. najniższa emerytura brutto wynosi: 1.200,00 zł

                                        

/art. 5 ust. 5 /

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej    tego lokalu nie przekracza 60 %

 

/art. 5 ust. 1 /

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/, zwana dalej „normatywną powierzchnią” , w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35 m2 - dla 1 osoby,
 • 40 m2 - dla 2 osób,
 • 45 m2 - dla 3 osób,
 • 55 m2 - dla 4 osób,
 • 65 m2 - dla 5 osób,
 • 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5m2

i tak :

 • 35 m2 + 30 % tj. - 45,5 m2 + 50 % tj. - 52,5 m2
 • 40 m2 + 30 % tj. - 52,0 m2 + 50 % tj. - 60,0 m2
 • 45 m2 + 30 % tj. - 58,5 m2 + 50 % tj. - 67,5 m2
 • 55 m2 + 30 % tj. - 71,5 m2 + 50 % tj. - 82,5 m2
 • 65 m2 + 30 % tj. - 84,5 m2 + 50 % tj. - 97,5 m2
 • 70 m2 + 30 % tj. - 91,0 m2 + 50 % tj. - 105,0 m2
 • 75 m2 + 30 % tj. - 97,5 m2 + 50 % tj. - 112,5 m2
 • 80 m2 + 30 % tj. -104,0 m2 + 50 % tj. 120,0 m2

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna ,jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz.U. Nr 156 poz.1817 z dnia 28 grudnia 2001 r.- ze zmianami

 

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powinna złożyć:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentami.
 2. Deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym
 4. Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej ,w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni ,oraz o wyposażeniu technicznym domu , a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków .

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie