Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

500plus

Od 1 sierpnia 2018 roku można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres tj. od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, tutejszy organ będzie je przyjmował już od dnia 1 lipca 2018 r.

UWAGA: CZWARTEK JEST DNIEM PRACY WEWNĘTRZNEJ BEZ OBSŁUGI INTERESANTÓW, tego dnia nie będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2018 r.  następuje do dnia 31 października 2018 r,.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia za miesiąc październik i listopad 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018r.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku 2018 r., przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień 2018 r. nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego 2019 r.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2017 r., z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

 

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli takiemu, którzy wystąpił do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko (oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia) rodzice, opiekuni prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka, otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego:

 • 800 zł netto na osobę w rodzinie lub
 • 1200 zł netto na osobę w rodzinie, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

 

Komu nie przysługuje świadczenie wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Skład rodziny.

Rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostaje na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a  także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz 2017 r. poz. 1428).

Do członków rodziny nie zalicza się:

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 • pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji, lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

 

Ustalanie dochodu i dokumentacja.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć m. in.: 

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • w przypadku prowadzenia działalności podlegającej na opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o:
 • formie opłacania podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 • wysokości opłaconego podatku;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
 • w przypadku utraty bądź uzyskania dochodu – dokumenty poświadczające utratę bądź uzysk dochodu.
 • Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

  W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby.

   

  Utrata i uzyskanie dochodu.

  Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (rok 2017), oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę lub uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

  Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie, jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczenia wychowawczego.

  Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

  1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
  2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.

  Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:

  1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
  8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
  9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Zapisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

  Gospodarstwo rolne.

  W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Do powierzchni gospodarstwa wlicza się również obszary rolne oddane w dzierżawę. Dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się w wówczas o zapłacony czynsz z tytułu takiej dzierżawy. Prosimy pamiętać, że dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze należy sumować.

   

  Informacje ogólne.

  Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

  Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyjmowania i wypłacania tego świadczenia.

  W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

  Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze jest obowiązana do jego zwrotu. Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

   

  Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie.

  Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

  Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA


  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w poniedziałek, wtorek i piątek
  w godz. 7:30 – 15:30 oraz w środę w godz. 9:00 – 17:00

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, parter, pokój nr 6,
  • pod nr telefonu 58 58 89 201 wew. 47.

  UWAGA: CZWARTEK JEST DNIEM PRACY WEWNĘTRZNEJ BEZ OBSŁUGI INTERESANTÓW, tego dnia nie będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

   

  Druki do pobrania:

   

  bip

  epuap

  KRONIKA GOPS

  kronika GOPS

  WIARA W SUKCES

  logo projektu Wiara w sukces

  WSPANIAŁA RODZINKA

  logo wspaniala rodzinka

  KARTA DUŻEJ RODZINY

  logo karta dużej rodziny

  Banki Żywności

  ------------------------
  Bank Żywności w Tczewie