Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

logo kdrKarta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Więcej informacji pod adresem: www.rodzina.gov.pl oraz na naszej stronie:

Projekt „Wiara w sukces - kluczem do jego osiągnięcia” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest przygotowanie do aktywizacji zawodowej i społecznej.

Wg danych na dzień 31.12.2011 r. w gminie Kaliska mieszka 5.269 osób. W wieku produkcyjnym jest około 3.259 osób, w tym około 283 osób niepełnosprawnych i 455 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim (dane na dzień 31.12.2011r.).
Z danych PUP w Starogardzie Gd. wynika, że w grupie bezrobotnych w naszej gminie są 292 kobiety i stanowi to około 64 % ogółu  bezrobotnych. Mężczyźni w naszej gminie nie mają większego kłopotu ze znalezieniem pracy, nawet wtedy, gdy nie posiadają oni kwalifikacji.

Rodziny dotknięte bezrobociem często i regularnie korzystają z pomocy społecznej (182 rodziny,673 osoby w tych rodzinach - dane GOPS za 2011r.). W większości przypadków to kobiety szukają pomocy w Ośrodku i podejmują działania, mające na celu poprawę sytuacji rodzinnej, chętniej też korzystają z udziału w proponowanych zajęciach. Z naszej diagnozy wynika, że czynnikami, które dominują w problemach ze znalezieniem pracy przez kobiety są: niskie wykształcenie - 80%, brak lub niskie kwalifikacje zawodowe - 80%, brak umiejętności poruszania się na rynku pracy - 60%, brak doświadczenia zawodowego, co spowodowane się jest często sprawowaniem obowiązków rodzicielskich - 60% oraz brak wiary we własne możliwości i umiejętności - 80%.

W grupie klientów GOPS występują też osoby dotknięte przemocą. Występuje ona w ok. 30 rodzinach. Wykazują one dużą bezradność, brak umiejętności radzenia sobie z trudną sytuacją i korzystania z zewnętrznej pomocy, lęk przed wszelkimi zmianami, brak asertywności, długotrwałe uzależnienie od świadczeń pomocy społecznej i problemy wychowawcze z dziećmi. Występujące w obu grupach czynniki wpływają destrukcyjnie na osoby nimi dotknięte, powodując ich bierność, znaczną bezradność i brak wiary we własne możliwości. Występuje też w naszej gminie problem alkoholizmu- 30 rodzin, 90 osób w tych rodzinach. Wyżej opisane bariery ukazują sytuację, która uniemożliwia prawidłowe pełnienie ról społecznych i zdobywanie dochodów w godny sposób i wskazują na konieczność objęcia osób kompleksowym systemem wsparcia.

W związku z powyższym realizacja projektu „Wiara w sukces - kluczem do jego osiągnięcia” jest w pełni uzasadniona, a jego zadaniem jest wypracowanie i realizowanie form aktywnej integracji, mających na celu odzyskanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, wykształcenie umiejętności pozwalających na prawidłowe pełnienie ról społecznych opiekuńczo- wychowawczych, a także nabywanie umiejętności zawodowych i motywowanie do podjęcia pracy.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ nie tylko na poszczególnych beneficjentów ostatecznych ale i na ich rodziny, społeczność lokalną, system pomocy społecznej, instytucje rynku pracy. Zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osób z systemu pomocy społecznej, daje szansę poprawy sytuacji rodziny oraz lepsze postrzeganie tych rodzin przez społeczność lokalną.

Skład zespołu projektowego:

  • Beata Wysokińska – Kierownik projektu
  • Teresa Jagiełło – Specjalista Pracy Socjalnej
  • Dorota Pryba - Specjalista Pracy Socjalnej
  • Dorota Hartuna - Specjalista Pracy Socjalnej
  • Iwona Ciemińska – Koordynator ds. Zarządzania Projektem
  • Sylwia Drewczyńska - Księgowa Projektu

Z inicjatywy GOPS i GOK 15 października 1997 roku zostało zorganizowane spotkanie dla dorosłych samotnych inwalidów i młodzieży niepełnosprawnej od dzieciństwa z terenu Gminy Kaliska.

drzewko Wspaniała Rodzinka

Propozycja Kierownika GOPS Beaty Wysokińskiej zorganizowania zajęć dla osób niepełnosprawnych w Domu Kultury spotkała się z aprobatą i zapoczątkowała utworzenie grupy "WSPANIAŁA RODZINKA".

grupa

Ówczesny Dyrektor GOK Jan Radzewicz zaproponował, aby spotkania odbywały się raz w tygodniu.
Zajęcia z grupą zadeklarowali się prowadzić pracownicy socjalni: Teresa Jagiełło i Dorota Pryba oraz pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej Wiesława Zimny, którzy do chwili obecnej opiekują się grupą i organizują spotkania.
Obecnie spotykamy się w liczbie 17 członkó grupy osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 48 lat. Członkowie grupy posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności od dzieciństwa, intelektualny lub fizyczny, trzy osoby poruszają się za pomocą wózka inwalidzkiego, a pięcioro ma trudności w chodzeniu.

grupa razem

 

Na cotygodniowych spotkaniach odbywają się zajęcia techniczne i kulinarne.

 

Organizujemy różne imprezy.

 

Wyjeżdżamy na wycieczki rekreacyjno-integracyjne -odwiedziliśmy już: Elbląg, Malbork, Wirty, Gdańsk, Gdynię, Rogowo, Czarną Wodę, Człuchów, Biskupin, Wenecję, Łebę, Kościerzynę, Chojnice.

 

Wykonane przez nas prace wystawiamy na wernisażach

 

Podczas gminnych imprez przygotowujemy dla społeczności lokalnej konkursy, loterie fantowe oraz kiermasze wykonanych przez nas prac.
W Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach organizujemy spotkania integracyjne z dziećmi objętymi indywidualnym tokiem nauczania.
Współpracujemy z innymi grupami osób niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych gmin:

  • ŚDS Kleszczewo
  • ŚDS Lubieszyn
  • WTZ Lalkowy

 

Wszystkie działania przynoszą nam dużo radości i satysfakcji. Jesteśmy zadowoleni, że amy możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu i tworzenia nowych wydarzeń w środowisku lokalnym. Istniejąc tyle lat jesteśmy już znaną i docenianą grupą.

Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym powoduje, że zaciera się bariera społecznego wykluczenia i marginalizacji osób niepełnosprawnych, otwieramy się na ludzi, podnosimy poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.

 

Wszystkim jesteśmy wdzięczni i serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

logo Wspaniała Rodzinka

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny