Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje,
 do 15 września 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
    i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

ŚWIADCZENIAMI POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM SĄ: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne - może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Kaliska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,                      w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż  528 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć informacje o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w miesiącu sierpniu 2020 r.)

 

Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O pomoc w formie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
tego zasiłku.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na:

  • wniosek rodziców ucznia,
  • wniosek pełnoletniego ucznia,
  • wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  także przyznane z urzędu.

Wypełnione wnioski o przyznawanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, w pok. nr 7 (dawne pomieszczenie banku) przy ul. Nowowiejskiej 2, w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2020 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych wnioski składa się do 16 października 2020 roku.

Formularze wniosków o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, w pokoju nr 7 oraz poniżej:

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).

 

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie