Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 można składać od 1 września 2017r do 15 września 2017r

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkółniepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
    i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne - może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Kaliska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż 514 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć informacje o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w miesiącu sierpniu 2017)

 

Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O pomoc w formie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:

  • rodziców ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  także przyznane z urzędu.

 

Wypełnione wnioski o przyznawanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, w pok. nr 6 przy ul. Nowowiejskiej 2, w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2017 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych wnioski składa się do 15 października 2017 roku.

Formularze wniosków o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, w pokoju nr 6 oraz poniżej:

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z  2016 r. poz. 1943 ze zm.).

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny