Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Osoby, które będą ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017, proszone są o zgłaszanie do komornika sądowego od dnia 01-08-2016r w celu uzyskania zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Obecny okres zasiłkowy z funduszu alimentacyjnego trwa do 30-09-2016r.

Natomiast zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej należy dostarczyć do 10-09-2016r . Od tego uzależniona jest wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za m-c wrzesień 2016r.

 

Uwaga rodzice dzieci, urodzonych w 2011r.

Na podstawie u stawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) ogłoszono dnia 21 grudnia 2015 r. obowiązuje od dnia 25 października 1991 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje, że

obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

Dlatego nie zostanie wypłacony Państwu dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dla dziecka, które urodziło się w 2011r, chyba że, dostarczone zostanie do 10-09-2016r. zaświadczenie o podjęciu przez dziecko nauki w szkole.

Świadczenie pielęgnacyjne

To świadczenie dla osób, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Wysokość świadczenia:

 • od 01.01.2018 do 31.12.2018 – 1477,00zł miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.
Świadczenie przysługujące za niepełny miesiąc wypłaca się w wysokości 1/30 kwoty świadczenia za każdy dzień.

Świadczenie przysługuje:

 1. rodzicom dziecka niepełnosprawnego,
 2. opiekunowi faktycznemu takiego dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
 3. osobie spokrewnionej z dzieckiem niepełnosprawnym, będącej dla niego rodziną zastępczą spokrewnioną,
 4. innym osobom (za wyjątkiem tych, które same są w znacznym stopniu niepełnosprawne), mającym obowiązek alimentacyjny w stosunku do swoich niepełnosprawnych krewnych

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, żeby opiekować się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W niektórych szczególnych przypadkach świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, np. w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej w przypadku zbiegu prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, renty socjalnej i zasiłku stałego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia rodzicielskiego.

 

Zasiłek pielęgnacyjny

To zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją.

Wysokość świadczenia: 153 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia lub w trakcie nauki w szkole
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Prosimy pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego, a także osobom przebywającym w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie całodobowe utrzymanie.

Nie będzie przysługiwać również w sytuacji, gdy członek Państwa rodziny pobiera już tego rodzaju świadczenie za granicą, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów pomocy społecznej) lub też umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

To wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. świadczenie dla osób, na których ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, którzy rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności

Wysokość świadczenia: 520,00 zł miesięcznie.

Świadczenie jest uzależnione od sytuacji dochodowej.
Kryterium dochodowe: wysokość łącznego dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki nie może przekraczać kwoty 764 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę.

Zasiłek przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (przez co należy rozumieć obowiązek utrzymania oraz dostarczenia środków wychowania), tzn. przede wszystkim krewnym w linii prostej i rodzeństwu, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W niektórych przypadkach specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwać, np. w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, zasiłku stałego czy renty socjalnej, albo np. gdy dziecko wymagające opieki przebywa w rodzinnym domu dziecka.

 

Ogólne zasady przyznawania i wypłacania świadczeń opiekuńczych

 W przypadku ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego prawo to ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do tych świadczeń ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego prawo to ustala się na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do tych świadczeń ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Składanie wniosków:
Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do tego zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wnioski o ustalenie:

 • niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia
 • prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
 • osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

Ze względu na wiek zasiłek rodzinny przysługuje:

 • do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),
 • w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat - jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 • w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat - jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
 • Kryterium dochodowe
  Zasiłek rodzinny przysługuje jeśli:

  • miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł w przeliczeniu na osobę lub
  • 764,00 zł w przeliczeniu na osobę jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

  Zgodnie z art. 5 ust.3a W przypadku przekroczenia  kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, świadczenie przysługuje  w wysokości  różnicy między łączną  kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust. 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

  Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

  .
  W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez Główny Urząd Statystyczny .

  WAŻNE
  W przypadku uzyskania lub utraty  dochodu w ciągu roku kalendarzowego  trzeba to niezwłocznie zgłosić !!!!

  Osoba otrzymująca świadczenia rodzinne, w przypadku wystąpienia w rodzinie jakichkolwiek zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych (m.in. dochodowych, adresu zamieszkania, składu rodzinny, zaprzestania nauki przez dziecko), jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o zmianach organ realizujący świadczenia rodzinne.

  Świadczenia nienależnie pobrane

  Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

  • świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania. Takie pouczenie znajduje się w każdej decyzji.
  • świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia.

  Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.

   

  Przysługuje jednorazowo, z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1 000 zł na dziecko - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

  Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie:

  • 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
  • w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

  Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Od 1 stycznia 2012 roku prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

  Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem

  To zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem.

   

  Wysokość zasiłku rodzinnego:

  • 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
  • 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,
  • 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

   

  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

  To dodatek dla rodziców, którym urodziło się dziecko oraz opiekunów, którzy dziecko adoptowali, posiadających prawo do zasiłku rodzinnego.

  Przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane w trakcie tej samej procedury adopcji)

  Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 1 roku od dnia narodzin dziecka.

  Prawo do dodatku uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

  Przysługuje w kwocie 1000 zł jednorazowo

   

  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

  To dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego mamy, taty lub opiekuna, przebywających na urlopie wychowawczym na to dziecko, z minimum sześciomiesięcznym stażem pracy przypadającym bezpośrednio przed tym urlopem.

  Jeśli oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka korzystają z urlopu wychowawczego równocześnie, przysługiwać im będzie jeden dodatek.

  Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres:

  • 24 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się jednym dzieckiem,
  • 36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opiekowania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o niepełnosprawności).

  Przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.
  Dodatek przysługujący za niepełne miesiące wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień.

   

  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się, do ukończenia przez nie 24 lat, których oboje rodzice nie żyją.

  Dodatek przysługuje wyłącznie w trzech przypadkach:

  • drugi z rodziców nie żyje (wymagany akt zgonu rodzica)
  • ojciec dziecka jest nieznany (stanowi o tym zapis w odpisie zupełnym aktu urodzenia dziecka)
  • powództwo o oddalenie alimentów od drugiego rodzica zostało oddalone (prawomocne postanowienie sądu w tej sprawie)

  Przysługuje w wysokości:

  • 193,00 zł miesięcznie na jedno dziecko
  • 273,00 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne

  Dodatek jest przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.

   

  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

  To dodatek dla rodziców lub opiekunów na dzieci wychowywanych w rodzinie wielodzietnej, a więc takiej, w której jest ich więcej niż dwoje.

  Przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

   

  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

  To dodatek dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnego dziecka oraz niepełnosprawnych osób uczących się, na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków związanych z ich rehabilitacją i kształceniem.

  Przysługuje na dziecko:

  • z orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia przez nie 16 lat
  • z orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, również po skończeniu 16 lat, ale maksymalnie do ukończenia 24 roku życia.

  Przysługuje w wysokości:

  • 90,00 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia

   

  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

  To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej lub zamieszkania w miejscowości, w której się ona znajduje.

  Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkolnego, czyli przez 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

  Przysługuje w wysokości:

  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ( np. w bursie lub internacie w miejscowości innej niż swoje miejsce zamieszkania )
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w przypadku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna,

   

  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

  To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub nauki dziecka w „zerówce".

  Przysługuje w wysokości 100 zł na dziecko, raz w roku szkolnym , wypłacany we wrześniu.

   

   

  bip

  epuap

  KRONIKA GOPS

  kronika GOPS

  WIARA W SUKCES

  logo projektu Wiara w sukces

  WSPANIAŁA RODZINKA

  logo wspaniala rodzinka

  KARTA DUŻEJ RODZINY

  logo karta dużej rodziny

  Banki Żywności

  ------------------------
  Bank Żywności w Tczewie