Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach informuje,
od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
  i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

 

Stypendium szkolne - może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Kaliska, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkole nie może być większa niż  600 zł netto.

 

Do wniosku należy dołączyć informacje o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w miesiącu sierpniu 2022 r.), a w przypadku utraty dochodu – należy dołączyć dochody uzyskane w miesiącu złożenia wniosku (tj. we wrześniu 2022 r.)

 

INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU
Wykaz dokumentów do ustalenia dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

 

OSOBA PRACUJĄCA
zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto wszystkich członków rodziny lub oświadczenie.

 

OSOBA BEZROBOTNA
• potwierdzenie/oświadczenie figurowania w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy;
• oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy) oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

 

RODZINA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ GOPS
oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy) – oświadczenie zawarte we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

 

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE
odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przyznaniu/przeliczeniu emerytury/renty bądź oświadczenie o uzyskanej emeryturze/rencie.

 

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE
zaświadczenie z urzędu lub oświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Od dochodu uzyskanego z gospodarstwa rolnego odlicza się składki KRUS – należy dołączyć dokument potwierdzający opłacone składki.
Wliczamy dochód powyżej 1ha przeliczeniowego - niezależnie od faktu wydzierżawienia części lub całości gospodarstwa innej osobie.

 

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY
wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika, a w przypadku braku tych dokumentów możliwe jest złożenie pisemnego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną,

 

OSOBA PRZEKAZUJĄCA ALIMENTY NA RZECZ OSÓB SPOZA RODZINY
wyrok sądowy dotyczący wysokości zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem zapłaty lub zaświadczenie komornika.

 

OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA
zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach lub oświadczenie.

 

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE ORAZ INNE DOCHODY
• oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
• oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu;
• oświadczenie dotyczące przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej, dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwotę: 600,00 zł x 5 x ilość członków rodziny.

 

OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
• Zasady ogólne lub podatek liniowy.
- zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informację o wysokości:
1) przychodu,
2) kosztów uzyskania przychodu,
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza (w przypadku gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem),
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
6) należnego podatku,
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność (dotyczy przypadku prowadzenia działalności w czasie krótszym niż rozpatrywany rok).


 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa.
  - dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
  - oświadczenie o uzyskanym dochodzie tj. (przychody pomniejszone o podatek dochodowy oraz opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) oraz wysokości opłaconych składek.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej - dokument potwierdzający ten fakt oraz oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające zaprzestanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

 

Ponadto do dochodu nie wliczamy m. in.: świadczenia z tytułu prac społeczno-użytecznych, jednorazowych świadczeń socjalnych, zasiłku celowego, świadczeń w naturze, świadczenia 500+, świadczenia Dobry Start (300+).


Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O pomoc w formie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
tego zasiłku.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na:

 • wniosek rodziców ucznia,
 • wniosek pełnoletniego ucznia,
 • wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  także przyznane z urzędu.

Wypełnione wnioski o przyznawanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kaliska należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, w pokoju nr 7 przy ul. Nowowiejskiej 2, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych wnioski składa się do 17 października 2022 roku.

Formularze wniosków o pomoc materialną dla uczniów dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, w pokoju nr 7 oraz pod adresem:

https://gopskaliska.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/dokumenty-do-pobrania.html

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).

bip

epuap

Klub Seniora w Piecach

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie