Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” wnioskodawca występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach, w przypadku zamieszkiwania na terenie gminy Kaliska.

Wyżej wymienione zaświadczenie zawiera informacje na temat wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego oraz określa rodzaj tego gospodarstwa poprzez określenie jednoosobowe lub wieloosobowe.

Zaświadczenie wydawane jest na żądanie osoby zainteresowanej.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożone żądanie wydania zaświadczenia  - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 lipca danego roku;
  • w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Metodyka wyliczania dochodu, na potrzeby wystawienia zaświadczenia, jest zgodna z ustawą o świadczeniach rodzinnych.

 

Uwaga dla osób posiadających gospodarstwo rolne

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się , że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Urzędu Statystycznego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym , każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji tj. nie później niż do dnia 23 września gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Wypełniony wniosek można złożyć elektronicznie, osobiście lub listownie.

 


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w następujące dni tygodnia:
w poniedziałek i we wtorek  w godz. 7:30 – 15:30
w środę w godz. 7:30 – 17:00
w piątek w godz. 7:30 – 14:00.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, parter, pokój nr 7 lub pod nr telefonu 58 58 89 201 wew. 543.

 

 

UWAGA:

CZWARTEK JEST DNIEM PRACY WEWNĘTRZNEJ BEZ OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

 W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (ustawa o wspieraniu termomodernizacji), dokonanej ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. poz. 1162) (ustawa zmieniająca), poniżej dołączamy zmienione druki do pobrania.

Druki do pobrania:

bip

epuap

Klub Seniora w Piecach

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie