Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliskach

logotyp POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  luty 2023 – sierpień 2023

 

 

Projekt pn. ,,Klub Seniora odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Kaliska !”
w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ogłasza nabór uczestników do Klubu Seniora przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach z siedzibą ul. Szkolna 10, 83-261 Piece.

Kandydatami do Klubu mogą być osoby, które spełniają przynajmniej trzy kryteria formalne, tj.:

 • zamieszkują na terenie gminy Kaliska,
 • są osobami w wieku poprodukcyjnym lub wieku przedemerytalnym,
 • w systemie społecznym uznawani są za Seniorów, zgodnie z wiekiem lub nabytymi świadczeniami emerytalno- rentowymi,
 • są nieaktywni zawodowo,
 • doświadczają wykluczenia społecznego,
 • samotnie gospodarują,
 • osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności zgodnie z przedłożonym orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • są osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowym zaburzeniem rozwoju na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • korzystają z programu operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 na podstawie zaświadczenia z GOPS,
 • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w Klubie Seniora i wyrażają potrzebę udziału w zajęciach Klubu.

 

W Klubie Seniora realizowane będą zajęcia:

 • ruchowe,
 • ruchowo-taneczne
 • jogi,
 • informatyczno-komputerowe,
 • nordic walking,
 • artystyczne-rękodzieło,
 • zajęcia z dietetykiem
 • poradnictwo psychologiczne,
 • indywidualne konsultacje z pielęgniarką,
 • spotkania z kosmetologiem.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu Seniora należy:

 1. Wypełnić deklarację uczestnictwa wraz z załączonymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej gopskaliska.pl , bądź w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska.
 2. Złożyć dokumenty rekrutacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska.

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 30 uczestników Klubu Seniora.

Osoby, które spełniają wymogi a nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi dokumentami będą poinformowane telefonicznie o wynikach naboru.

Szczegółowych informacji dotyczących Klubu Seniora można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach przy ul. Nowowiejskiej 2,
83-260 Kaliska pok. nr 7, pod numerem telefonu 58 58 89 201 (wew. 543, 545) oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach
www.gopskaliska.pl .

Zasady naboru i uczestnictwa w Klubie Seniora są zgodnie z Regulaminem Klubu Seniora przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach oraz Regulaminem rekrutacji do Klubu Seniora przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliskach.

 

Do pobrania:

 

W związku z planowanym utworzeniem Klubu Seniora w Piecach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach ogłasza nabory na wolne stanowiska:

 • Kierownik Klubu Seniora  
 • instruktorów oraz specjalistów do prowadzenia zajęć
 • sprzątaczka

Więcej informacji na stronie:
https://gopskaliska.bip.gov.pl/search/joboffers/

bip

epuap

KRONIKA GOPS

kronika GOPS

WIARA W SUKCES

logo projektu Wiara w sukces

WSPANIAŁA RODZINKA

logo wspaniala rodzinka

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo karta dużej rodziny

Banki Żywności

------------------------
Bank Żywności w Tczewie